Tüzük

DERNEĞİN ADI

Madde: 1-Mucurlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Genel Merkezi

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde:2-  Derneğin Genel Merkezi Ankara’ dadır.

DERNEĞİN AMACI

Madde:3--Derneğin amacı, üyeler arasında Sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktadır. Bu amacı geliştirmek üzere dernek kar amacı gütmeksizin.

            1)Üyelerin faydalanabilecekleri Sosyal Tesisler kurmak, işletmek ve işlettirmek.

            2)Konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek.

            3)Yurtiçi ve yurtdışında geziler tertip etmek.

            4)Dernek üyeleri arasında sosyal dayanışmayı, bağlılığı güçlendirmek için eğlence ve geceler , şölenler dinlenme kampları düzenleyip kurmak.

            5)Yurtiçinde gerekli görünen yerlerde şubeler açmak.

            Her şubede : a) Genel Kurul, b)Yönetim Kurulu, c)Denetleme Kurulu oluşturulur. Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilir.

            Dernek şubeleri hakkında da Dernekler Kanunu aynen uygulanır.

            Ancak:

            a)Şube Genel Kurul toplantısına ait ilan, gazete veya yazılı yada elektronik posta ile yapılabilir.

            b)Şube Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısında en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

            c)Birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak için Lokal, pastane açmak ve işletmek veya işlettirmek.

            d)Üyelerin menfaatlerini göz önünde tutarak gerekli görüldüğü takdirde yardımlaşma sandığı açmak.

            e)Mucurlular Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Genel Merkezi ve şubeleri hiçbir şekilde siyasetle uğraşamaz.

ÜYE OLMA HAKKI

Madde: 4- Fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlandırılması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içine üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.  Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE:5- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde: 6- Dernek üyesi iken medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel kurula itiraz hakları vardır. Üyeler ayda 5 TL aidat öderler.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde: 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde: 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a)Genel Kurul, b) Yönetim kurulu, c) Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Kuruluş Şekli

Madde:9- Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

Madde: 10- Genel Kurul iki yılda bir, OCAK ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu,genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde:11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

TOPLANTI YERİ

Madde: 12- Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde:13- Genel Kurul toplantıları tüzükte aksine bir hüküm olmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3 ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde : 14- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek  üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde: 15- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 16- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a)Genel kurul (7) yedi asil, (7) yedi yönetim kurulu üyelerini;  (3) üç asil, (3) üç yedek denetim kurulu üyelerini seçer.

b)Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek.

c)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

d)Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin, önerileri görüşüp karara bağlamak.

e)Dernek içinde gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması, kiraya vermek, kira sözleşmesi yapmak hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

f)Derneğin tüzüğü ve kanunları genel kurulca yapılmasını öngördüğü hususları yerine getirmektir.

g)Derneğin fes edilmesi.

h)Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

MADDE: 17- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.Genel Kurulda oylama açık oy usulü ile yapılır. Şu kadar ki; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde:18- Yönetim kurulu (7) yedi asil, (7) yedi yedek üye olarak, Genel Kurulca gizli oyla seçilir. 

a)Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir genel başkan, iki genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir kişide genel sayman seçer ve yetki verir.

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

c)Dernek şubelerinin açılacağı yerleri belirtmek ve şube kurucularına düzenleyici belgelerle yetki vermek.

d)Şubelerin çalışmaların izlemek ve denetlemek.

e)Üyelik başvurularını karara bağlamak.

f)Genel kurulca verilen yetkiye göre taşınır veya taşınmaz mal almak veya satmak, kiraya vermek. Kira sözleşmesi yapmak. Dernek lehine rehin, ipotek veya aynı hakları tesis ettirmek.

g)Tüzük ve kanunların yönetim kurulunca yapılmasını öngördüğü iş ve işlemleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.

ı)Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde en geç (10) on gün içinde ilgili makamlara bildirmek.

h)Yönetim Kurulu üyelerince yapılan toplantılarda (alınacak kararlara) izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste (3) üç defa katılmayanların üyelikleri sona erer. İlgiliye bildirilir.

Ayrıca; yönetim kurulu kararı ile yedek bulunan üyelerden çağrı yapılarak yönetim kurulu asil üyeliği tamamlanır.

DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde:19- Genel Kurulca seçilen (3) üç asil, (3) üç yedek üyeden oluşur. Kendi aralarında bir üyeyi başkan seçerler. Denetim kurulu en az iki defa toplanmak suretiyle derneğin çalışmalarını yönetim kurulu işlem ve faaliyetlerini, derneğin bütün hesap işlemlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak. Göreceği aykırı haller içinde yönetim kurulunu uyarır. Bir rapor sunar. Genel kurula ayrı bir rapor verir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde:20-  Derneğin iç denetimi denetim kurulu tarafından yürütülür.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde:21- Dernek tüzüğünün değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliğinin Genel Kurul gündeminde bulunması ve değişiklik tekliflerinin toplantıdan (10) on gün önce üyelere duyurulması gereklidir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde:22- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30(otuz) gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim denetleme kurulu üst kurul temsilciliklerine seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,  baba ve ana adları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri, öğrenim durumları, tabiyeti, cinsiyeti, vatandaşlık kimlik numarası ve nüfus cüzdan seri numarası ve ikametgah adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir. 

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARLARININ BELİRLENME ŞEKLİ

Madde:23- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde:24- a) Üye aidatı ve giriş aidatı

                   b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

                    c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

                    d) Bağışlar ve yardımlar.

                   

ŞUBELERİN KURULUŞLARI

Madde: 25- Şube açılmasına genel kurul karar verir. Şube açılacak yerden üç (3) kişi seçilerek kendilerine yönetim kurulunca düzenlenen yetki belgeleri gönderilir.

            Dernek yönetim kurulunca yetki verilen (3) üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülkiye amirine yazılı başvuru yapılır. Bu yazıda kurucuların adı soyadı, baba ve ana adları, doğum yeri ve tarihleri, tahsili, meslek veya sanatı, vatandaşlık numarası ve nüfus cüzdanı seri nosu ve ikametgah adresiyle şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya tüzüğünden iki örnek ile yetki belgeleri eklenir.

ŞUBE ORGANLARI

Madde: 26- a)Genel kurul

                    b)Yönetim kurulu

                    c)Denetleme kurulu

                   

ŞUBE GENEL KURULU

Madde:27- Şube genel kurulları, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.

            Şubeler yıllık olağan genel kurullarını genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

            Şube genel kurullarının toplantıya çağırılması, toplantı yeter sayısının hesabı, toplantının yapılış usulü, toplantıda görüşülecek hususlar ve karar nisabı hususlarında şubeyi ilgilendiren konularda tüzüğün 11/12 ve 13. maddeleri hükümleri uygulanır.  Şube genel kurulları şubeyi ilgilendiren konularda dernek genel kurulunun haiz olduğu yetkileri kullanır. 14. maddede belirtilen görevler şube alanına münhasır olarak şube genel kurulunca yerine getirilir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde:28- Şube yönetim kurulu, şube yönetim kurulunca iki yıl görev yapmak üzere gizli oyla seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Seçimleri izleyen yedi gün içinde şube yönetim kuruluna seçilen üyeler en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye, birde veznedar üye seçmek suretiyle görev bölümü yaparlar.

            Şube yönetim kurulları, şubeye ait iş ve işlemleri ve yönetim kurulunca yapılacak görevleri şube alanına münhasır olmak üzere, dernek yönetim kurulunca tanınan yetkileri kullanarak tüzükte belirtilen esaslara ve dernek yönetim kurulunun direktiflerine uygun olarak yerine getirir ve yürütür.

           

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde: 29- Şube denetleme kurulu şube genel kurulunca iki yıl görev yapmak üzere üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Seçilen üyeler belirtilen esaslara göre ve yetkileri kullanarak yerine getirir.

ŞUBENİN GENEL KURULDA TEMSİLİ

Madde:30- Şubeler dernek kurulunda şube yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile şube genel kurulunca seçilerek ikişer delege marifetiyle temsil edilir.

ŞUBELERE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Madde: 31- Şubeler derneğin tutmakla yükümlü oldukları defterlerin şubeleri için tutarlar.

            Şube organları, bu tüzükte dernek organlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri, şubeleri için yapmakla yükümlüdürler.

            Dernek yönetim kurulu, şube yönetim kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda hareket ederler.

GELİR VE GİDERLERDE USÜL İLE DERNEK DEFTERLERİ

Madde:32- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklanma süresi beş yıldır.

            Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

            Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulunun kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

            Dernek tarafından tutulacak defterler:

            a)Karar defteri

            b)Gelir gider defteri

            c)Üye kayıt defteri

            d)Gelen ve giden evrak kayıt defteri

            e)Demirbaş eşya defteri

            f)Alındı belgesi ve kayıt defteri

            Bu maddelerde sayılı defterlerin hepsi dernek biriminden yada noterden onaylı olması zorunludur.

BORÇLANMA USULLERİ

Madde:33- Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan alacağı yetki çerçevesinde Borçlar Kanununa göre gerektiğinde borçlanabilir.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde:34- Dernek fesih edildiği takdirde mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

ÜST KURULUŞ TEMSİLCİLĞİ

Madde: 35- Dernekler federasyonunu kurar, kurucu üyesi olur, genel kurul kararıyla delege gönderir.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret124667
Hava Durumu
Temiz Oto Servisi

 Temiz Oto Servisi - Tuğrul Temiz

Adres: İvedik Organize Sanayi Bölgesi Merkez Sanayi Sitesi 21. Cadde 1345 Sokak No:19 İvedik / Yenimahalle / ANKARA

 

ALi MERT EMLAK