OLAĞAN GENEL KURULUN HAKKINDA
OLAĞAN GENEL KURULUN HAKKINDA

       Mucurlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneğinin ilk olağan genel kurul toplantısı 21.03.2021 Pazar günü saat 12.00 ile ikinci toplantısı 28.03.2021 Pazar günü saat 12.00 dernek binasında yapılacağı duyurusudur.                 

                                                                           DERNEK YÖNETİM KURULU ADINA 

                                                                                              İZZET GÜNER           

 

             OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİDİR.

 

1-     Açılış ve yoklama

2-     Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3-     Divan Başkanı ve Divan Katip üyelerinin seçimi, Divan Başkanı ve Üyelerine Genel Kurul Toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.

4-     Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet Raporlarının ayrı ayrı okunması

5-     Yönetimin Gelir Gider hesaplarının okunması ve oylanması, Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi.

6-     2021-2022 dönemlerine ait tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması.

7-     Dernekler masası yönetmeliğimizin 6-11-32 maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili yönetmeliğe 34. madde eklenmesi hakkında yaptığı bildirim üzerine aşağıdaki şekilde ilgili maddelerin eski ve yeni hali genel kurulumuzda aşağıdaki şekilde görüşülüp oylanıp değişiklik kararı almamız zorunlu olmuştur:

     

A: Değişecek 6. maddenin eski hali:

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde: 6- Dernek üyesi iken medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel kurula itiraz hakları vardır.

 

B: Değişecek 6. maddenin yeni hali:

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde: 6- Dernek üyesi iken medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve 3 yıl aidatları ödemeyen üyeler, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelerin  üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca üyelikten çıkartılır. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel kurula itiraz hakları vardır.

 

C: Değişecek 11. maddenin eski hali:

 

ÇAĞRI USULÜ

Madde:11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

 

D: Değişecek  11. maddenin yeni hali:

 

ÇAĞRI USULÜ

Madde:11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine yada iletişim numarasına mesaj göndermek veya mahalli yayın araçları kullanmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

 

 E: Değişecek 32. maddenin eski hali:

GELİR VE GİDERLERDE USÜL İLE DERNEK DEFTERLERİ

Madde:32- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklanma süresi beş yıldır.

            Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

            Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulunun kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

            Dernek tarafından tutulacak defterler:

            a)Karar defteri

            b)Gelir gider defteri

            c)Üye kayıt defteri

            d)Gelen ve giden evrak kayıt defteri

            e)Demirbaş eşya defteri

            f)Alındı belgesi ve kayıt defteri

            Bu maddelerde sayılı defterlerin hepsi dernek biriminden yada noterden onaylı olması zorunludur.

 

F: Değişecek 32. maddenin yeni hali:

GELİR VE GİDERLERDE USÜL İLE DERNEK DEFTERLERİ

Madde:32- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklanma süresi beş yıldır.

            Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

            Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulunun kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

            Defter tutma esasları;

    Dernekte işletme hesabına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin  Dernekler Yönetmeliğinin  31. maddede belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

    Bilanço hesabına geçilmesi durumunda,üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabına dönülebilir.

    Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile blanço esasına göre defter tutulabilir.

     Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

     Kayıt usulü     

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

   Tutulacak defterler

 

  Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur

a)     İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-     Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı bu toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-     Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3-     Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak  suretiyle saklanır.

4-     İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-     Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere  işlenir.

6-     Demirbaş Defteri :Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-     (a) bendinin 1,2 ve 3. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-     Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli  Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiyie istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

            Defterlerin Tasdiki

   Dernekte tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç) kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitine kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

 E: Dernek yönetmeliğinin son maddesi olan 33. maddeden sonra eklenecek yeni 34 numara başlığı ile eklenecek yeni madde:

 

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

Madde 34: Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantı bu  çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılı, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Feshe ilişkin  kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallenin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

    

        Tasfiye İşlemleri

        Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının  alındığı   veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde  …………………………. Derneği” ibaresi bulunur.

       Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar  tamamalamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacakarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

     Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

     Derneğin para.mal ve hakları tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının eklenmesi zorunludur.

     Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.     

 

 

      8- İki yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu ve denetim kurulunun asıl ve yedek             üyeliklerinin seçilmesi ve oylanması.

      9-Dilek ve temenniler.

     10-Genel Kurul toplantı tutanağının  divan başkanı ve üyelerince imzalanması ve kapanış.

  
266 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret115091
Hava Durumu
Temiz Oto Servisi

 Temiz Oto Servisi - Tuğrul Temiz

Adres: İvedik Organize Sanayi Bölgesi Merkez Sanayi Sitesi 21. Cadde 1345 Sokak No:19 İvedik / Yenimahalle / ANKARA

 

ALi MERT EMLAK